„Елит Строй 6“ ЕООД е с предмет на дейност в областта на промишленото и жилищно строителство, проектиране и инвеститорски контрол, строително-ремонтни услуги, цялостно оформление на сгради, вътрешен дизайн и обзавеждане на недвижими имоти с цел продажба и други.
Основен акцент в нашата политиката е развитието и утвърждаването на фирмата в сектора на промишленото и жилищното строителство. Дружеството притежава добра материално-техническа база и опит, натрупан в изграждането и ремонта на различни  строителни обекти.
Нашата мисия е динамично разширяване дейността си, налагайки търговската марка на „Елит Строй 6” ЕООД, като надежден и коректен бизнес партньор.
Нашата визия е отговорно отношение към клиентите базирано на качеството на инженеринговата дейност, опита на висококвалифициран персонал и отличното изпълнение на възложения проект.
Ние изграждаме коректни взаимоотношения, удовлетворявайки изискванията на своите клиенти с гаранция за високо качество, кратки и сигурни срокове при изпълнение на обектите.
Стабилното развитие на „Елит Строй 6” ЕООД и високите постижения на компанията са резултат от екипния принцип на работа. Нашият екип от специалисти притежава дългогодишен опит в областта на инженеринговата, консултантска и проектантска дейност, от комплексното проучване и строителство, до цялостната реализация на проектите.
Дружеството работи по внедряването на модерни системи за управление за ефективно използване на човешките ресурси. Инвестираме в развитие и утвърждаване професионалните компетентности на всеки един служител, чрез ежегоден план за квалификация и преквалификация. Ангажирани сме с осигуряването на здравословни и безопасни условия на труд, гарантиращи здравето и живота на работниците.

“Елит Строй 6” ЕООД притежава всички необходими предпоставки за извършване цялостен мениджмънт и реализация на различни строителни проекти:

Проучване на възможности за застрояване;
Предпроектни проучвания и задания за проекти;
Извършване на всички видове СМР;
Доставка и монтаж на оборудване;
Предаване и въвеждане в експлоатация на обектите;
Управление на продажба на недвижимата собственост;
Гаранционно и следгаранционно обслужване

Гаранция за високия стандарт на извършваните дейности от “Елит Строй 6” ЕООД са сертификатите по следните внедрени системи за управление на качеството:
ISO 9001:2015; ISO 14001:2015; OHSIS 18001:2007

Дружеството е член на Камарата на строителите в България.